نویسنده = احمدی، صادق
تعداد مقالات: 62
52. نقش هوش هیجانی در توانمندی مدیران امنیتی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392

مجتبی خدادادی؛ علی حسن پور


53. مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها

دوره 2، شماره 5، بهار 1392

پرویز حسینی؛ حسین ظریف منش


56. ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392

رضا کشاورز؛ ناصری علی؛ نوروزی زین العابدین


57. وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی

دوره 2، شماره 6، بهار 1392

قاسم کرامت؛ علی محمد جعفریان


58. بررسی نقش پیش‌بینی در پیشگیری حفاظتی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391

احمد عبداله زاده؛ محمد نیکخواه


60. کانال‌های پوششی سایبری:پروتکل ارتباط امن در شبکه‌های پنهان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391

مهدی دهقانی؛ محمود صالح اصفهانی