تغییر رفتار و عملیات روانی در شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک (با تکیه برعوامل و منابع پنهان)

نویسندگان

0123456789

چکیده

عملیات روانی همواره برای تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار انسان‌های جامعه هدف وجود داشته، رقبا همیشه سعی کرده‌اند با تأثیر گذاشتن بر عقاید و رفتار طرف مقابل، او را وادار به انجام کاری کنند که هدف آنها را تأمین نماید.
با پیشرفت علم فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور دنیای مجازی عملیات روانی نیز متناسب با آن، تعریف و از ابزارهای فوق در جهت رسیدن به اهداف خود بهره جست. در عصر حاضر که عصر ارتباطات و اطلاعات می‌باشد بهره‌برداری از فضای مجازی در جهت تأثیرگذاری بر جوامع مختلف توسط کشورهای استعماری رشد فزاینده‌ای یافت و به مرور زمان شبکه‌های اجتماعی مجازی که اکثراً با سرمایه‌گذاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به‌وجود آمد نقش مهمی را در این فضا برعهده گرفت.
یکی از شبکه‌های اجتماعی پربازدید شبکه فیس‌بوک می‌باشد که به کمک سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گسترش یافته است. سازمان‌های فوق به کمک اطلاعات کاربران شبکه مذکور و عوامل اطلاعاتی، نسبت به انجام مأموریت‌های مدنظر حاکمان خود در سایر کشورها اقدام می‌نمایند که نمونه‌های بارز و موفق آنها را می‌توان در انقلاب‌های مخملی جهان و فتنه 88 ایران دید.
سازمان‌های اطلاعاتی از شبکه‌های فوق در جهت رسیدن به اهداف خود و تغییر رفتار در جامعه هدف با استفاده از عوامل و منابع پنهان خود بهره‌برداری می‌کنند، این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد با مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه با نخبگان مربوطه (14 نفر) در پی پاسخ به این سؤال است که «تغییر رفتار و عملیات روانی چگونه در شبکه اجتماعی مجازی فیس‌بوک توسط عوامل پنهان انجام می‌پذیرد؟» یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کلیه اقدامات جهت انجام عملیات روانی موفق و تغییر رفتار جامعه هدف در این شبکه‌ها قابل انجام است.

کلیدواژه‌ها