اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سلیمان علیزاده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

سردبیر

علی فرهی بوزنجانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

مدیر اجرایی

حامد فشی

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

دبیر اجرایی

محمد جعفری خرمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی رضاییان

مدیریت استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

جمیل زرگان

معاون آموزش دانشگاه امام حسین (ع)

srqihu.ac.ir

منصور صادقی

دانشیار مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqzihu.ac.ir

ارسلان قربانی

استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

srqbihu.ac.ir

محمد حسین رجبی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqfihu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

دانشیار آمار و ریاضی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqqihu.ac.ir

قدیر نظامی‌پور

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

srqkihu.ac.ir