اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سلیمان علیزاده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

سردبیر

علی فرهی بوزنجانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

مدیر اجرایی

حامد فشی

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

دبیر اجرایی

محمد جعفری

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

اصغر افتخاری

استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

srqihu.ac.ir

علی رضاییان

استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

منصور صادقی

دانشیار مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqzihu.ac.ir

ارسلان قربانی

استاد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

srqbihu.ac.ir

قاسم کرامت

استادیار حقوق دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqfihu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

دانشیار آمار و ریاضی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqqihu.ac.ir

قدیر نظامی‌پور

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

srqkihu.ac.ir