وضعیت رعایت حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

گاهی در اصلاح امور یک جامعه لازم است با قانون شکنان و متعدیان به حقوق دیگران برخورد قانونی صورت پذیرد و تا جایی که باعث می‌شود آزادی این گونه افراد از ایشان سلب گردد. امّا این رفتار قانونی باعث نمی‌شود که فرد خاطی از کلیه حقوق حقه‌ی خود در جامعه محروم گردد، در این راستا دین مبین اسلام و همچنین قوانین بین‌المللی و قانون اساسی جمهور اسلامی ایران که بر گرفته از شرع مقدس است بر حفظ کرامت انسانی و حقوق این افراد در بازداشت نیز ترتیباتی را قائل شده، رعایت این حقوق را لازم و ضروری می‌داند و خاطیانِ از آن را بیم مجازات داده است. بر همین اساس لازم است تا وضعیت بازداشتگاه های امنیتی از حیث رعایت کرامت انسانی و حیثیت افراد و همچنین حقوق متهمین در این بازداشتگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، نتایج حاصله نشان می‌دهد میزان رعایت حیثیت و حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های امنیتی خوب به بالا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها