مطالعه تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها

نویسندگان

0123456789

چکیده

امروزه توجه به مخاطرات امنیتی فضای سایبر، یعنی واقع شدن در وضعیتی که بتوان از حساسیت و آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی حوزه سایبر فروکاست، از عنایت ویژه‌ای برخودار است. دلیل این توجه از یک سو متأثر از رشد روز افزون وابستگی جوامع به فضای سایبر به عنوان بستر اصلی اطلاعات و از سوی دیگر گوناگونی تهدیدات در حوزه مذکور است.
یکی از مهم ترین مسائلی که به دنبال پیشرفت روز افزون فناوری دستخوش تغییرات شگرفی در سازمان‌ها گردیده است ساختار سازمان می‌باشد. لذا با توجه به تهدیدات حوزه سایبر، کشورها سازمان دفاعی خود را خاص این حوزه، جهت مقابله با تهدیدات مذکور ایجاد نموده، در حال بهینه کردن آن می‌باشند. تحقیق مذکور ضمن برشماری ویژگی‌های فضای سایبر و تبیین مفهوم دفاع و حمله در حوزه سایبر، ساختار دفاع سایبری برخی از کشورها را مورد مطالعه قرار داده، با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و میدانی و مصاحبه با خبرگان، با رویکرد کاربردی، داده‌ها را با اتکاء بر موضوعات نظری و مطالعات تطبیقی، تحلیل نموده، با تبیین ساختار دفاع سایبری ج.ا.ا، و براساس اطلاعات به دست آمده، ایجاد سازمان دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران، ذیل شورای عالی فضای مجازی را امری ضروری و لازم می‌داند.

کلیدواژه‌ها