داوران

استاد جامعه شناسی سیاسی

اصغر فتخاری 

1

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

محمد حسین  رجبی دوانی 

2

استادیار  دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

محمدعلی برزنونی

3

 

 

 

استاد، گروه مدیریت سرمایه انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

علی فرهی

5

استادیار، دانشکده فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، ایران.

غلام حسین رضایت

6

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

روح الله قادری کنگاوری

7

استادیار  دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

حامد فشی

8

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

قدیر نظامی پور

9

استاد مدیریت دانشگاه تهران

علی رضاییان

10

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

جمیل زرگان

11

استاد  مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

منصور صادقی

12

دانشیارآمار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

عبدالرسول میرقدری

13

استاد جامعه شناشی دانشگاه عالی دفاع ملی

بهرام بیات

14

دانشیار  دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

سیامک باقری

15