فشارهای عصبی بر هادیان منابع پنهان و راه‌های مقابله با آن

نویسندگان

0123456789

چکیده

نیروی انسانی در هر سازمانی محور توسعه و عامل اصلی برای رسیدن به اهدافش می‌باشد، در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی به‌دلیل ویژگی‌های خاص این سازمان‌ها و کارکردهای ویژه نیروی انسانی در آن این موضوع اهمیت زیادی پیدا می‌کند. از دغدغه های مهم سازمان‌ها بهره برداری مناسب از ظرفیت نیروهای خود می‌باشد ولی عواملی بر عملکرد نیروها تأثیر گذار است که لازم است تأثیرات منفی و مثبت آنها شناسایی و جهت کاستن عوامل منفی راهکار مناسب اتخاذ کند، به اعتقاد اکثر کارشناسان روانشناسی در دهه‌های اخیر فشار عصبی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر کارکنان می‌باشد، ضروری است عوامل ایجاد آنها شناسایی گردند. موضوعات مذکور در حوزه هادیان منابع پنهان اهمیت مضاعفی دارد زیرا سازمان اطلاعاتی و امنیتی اگر به مشکلات و عوامل تأثیرگذار بر هادیان منابع پنهان اهمیت ندهد به یقین موفقیت چندانی در حوزه جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات پیدا نخواهد کرد. بر این اساس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:"عوامل ایجاد فشار عصبی بر هادیان منابع پنهان در سازمان‌های اطلاعاتی- امنیتی چیست؟"
این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد، با تکیه بر مطالعات اسنادی مباحث نظری را تبیین، برای شناسایی عوامل ایجاد فشار عصبی بر هادیان منابع پنهان از روش نخبگی (مصاحبه با 8 نفر از نخبگان جمع آوری پنهان) و جهت سنجش آنها با پخش پرسشنامه در بین کارشناسان (هادیان منابع پنهان - جمعاً به تعداد 230 نفر) جامعه اطلاعاتی کشور اقدام گردید.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عوامل متعددی در ایجاد استرس در هادیان منابع پنهان نقش دارند که مهم‌ترین آنها برای افسران یا مأموران هادی ماهیت و نوع شغل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها