اهداف و چشم انداز

مقوله امنیت مبحثی میان رشته ای و دارای تخصص و ابعاد مختلفی است؛ لذا در خصوص حدود و قلمرو موضوعی در این فصلنامه، صرفا پذیرای مقالات مرتبط با ابعاد حفاظتی و امنیتی خواهیم بود که نیاز هست نویسنده محترم مقاله، قبل از ارسال به این امر دقت کافی داشته باشد. همچنین با توجه به تحولات جدید در سطح داخلی و خارجی، مقاله ارسالی بایست متناسب با آخرین تحولات به روزرسانی شده باشد.لذا در این راستا اهداف اصلی متصور می باشد:
- ارائه بنیان های علمی و نظری مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران
- توسعه علمی و ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در خصوص آراء و نظریات امنیتی
- نقد نظریات رایج و متعارف در خصوص مسائل امنیتی و ارائه الگوی نظری بومی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل امنیتی
- واکاوی و تبیین مسائل ملی ، منطقه ای و بین المللی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران