تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سازماندهی سیاسی فضای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران

نویسندگان

1 0123456789

2 گیلان- رشت خیابان معلم- استانداری گیلان- اداره کل پدافند غیرعامل

چکیده

شبکه‌های اجتماعی، محلی برای تبادل اطلاعات، آراء و افکار است اگرچه در نگاهی ابتدایی بیشتر به مثابه محلی برای سرگرم شدن تصور شده است، اما قابلیت‌های تأثیرگذاری بر افکار عمومی به خصوص در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی مجازی یا ایجاد همگرایی‌های فردی و گروهی دارد که به جهت سمت و سو دادن به افکار و افعال در دنیای واقعی حائز اهمیت است. از آنجائی که تاریخ معاصر نشان داده است که این شبکه‌ها می‌توانند به‌عنوان محلی برای تضارب آرا و نظرات سیاسی و اجتماعی قرار گرفته یا در جهت ایجاد موج‌های حمایتی - انتقادی، حتی اپوزسیون علیه نظام‌های دولتی عمل کنند. به همین منظور تاثیر این شبکه‌ها بر جریانات سیاسی حاکم بر اجتماع و روند تاثیرگذاری بر این جریانات به خصوص در انتخابات قابل توجه است.
انتخابات ریاست جمهوری ایران از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده به نحوی که گروه‌ها و افراد در شبکه‌های اجتماعی مجازی تلاش می‌نمایند تا بر روند آن به شکل‌های مختلف تأثیرگذار باشند. از این‌رو این تحقیق با روش توصیفی- ‌تحلیلی و بررسی محتوای بخشی از این فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و تویتر و... در صدد است تأثیر‌کارکردهای سایبری افراد در این شبکه‌ها را بر سازماندهی سیاسی فضای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دوره یازدهم را ارزیابی نماید. نتایج به‌دست آمده بازگوکننده آن است که شبکه‌های اجتماعی مجازی در صورت تبدیل‌شدن تقاضاها، خواسته‌ها و ایده‌های اعتراضی از بالقوه به بالفعل همچون مباحث پس از انتخابات سال 1388می‌توانند ضمن تاثیر‌گذاری بر آراء، دارای تبعات امنیتی نیز باشند به‌ویژه در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری و به علت عدم استفاده دیگر گرایشات نیروهای اجتماعی از این شبکه‌ها، توانست موازنه را به نفع گروه‌های معترض تغییر دهد. از سوی دیگر در صورت تبدیل شدن شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌های اجتماعی، مراجعه به این شبکه‌ها افزایش یافته به نحوی که می‌توانند اذهان عمومی را هدایت نماید. بنابراین راهبرد حاکمیت برای کاهش تبعات امنیتی کارکرد شبکه‌های اجتماعی می‌بایست مبتنی بر ایجاد موازنه از طریق بالا بردن اعتماد عمومی نسبت به مندرجات در فضاهای مجازی و اجتماعی داخلی، سایت‌های داخلی و... باشد تا در صورت دسترسی افراد به شبکه‌های اجتماعی، نسبت به پذیرش محتوای آن شبکه‌ها تامل بیشتری داشته، منافع ملی را در اولویت قرار دهند

کلیدواژه‌ها