بررسی نقش پیش‌بینی در پیشگیری حفاظتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

چکیده
تهدیدات و آسیب‌های حفاظتی، ضرورت پرداختن به پیش‌بینی و برداشتن گام‌هایی جلوتر از زمان برای ایجاد آمادگی‌های لازم به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و شکست‌های حفاظتی و مواجهه با نا امنی‌های احتمالی آینده، پیش‌بینی و مقابله با تهدیدات ضروری می‌نماید. در این تحقیق تعیین نقش پیش‌بینی در پیشگیری از آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات حفاظتی به عنوان هدف اصلی و الزامات و شیوه‌های پیش‌بینی در نظام‌مند نمودن اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و خنثی نمودن تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری‌های حفاظتی به عنوان سؤالات تحقیق مطرح شده است.
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است.
برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه 22 سؤالی با تأکید بر طیف لیکرت برگرفته از ادبیات و الگوی مفهومی تحقیق تهیه و به صورت تمام شمار در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، با استفاده از نرم افزار SPSS، داده‌ها به صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد نقش پیش‌بینی در پیشگیری از آسیب پذیری ها و تهدیدات حفاظتی در حد زیاد به بالا است.

کلیدواژه‌ها