نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

اشراف اطلاعاتی یکی از نیازهای اساسی و بنیادین و یکی از عوامل موفقیت سازمان‌های اطلاعاتی است. در واقع اشراف اطلاعاتی با کسب اخبار و اطلاعات و احاطه و اشرافیت بر موضوعات پیرامونی ارتباط داشته و به شکلی دقیق و عمیق، واقعیت‌های عینی و ذهنی را در ابعاد مختلف به‌گونه‌ای روشن و شفاف به تصمیم‌سازان ارائه می‌دهد.
هادی عملیات جمع‌آوری پنهان، سیاست‌گذار و هدایت‌کننده است. او موظف است منابع و عوامل و دست‌اندرکاران جمع‌آوری را به سمت تأمین نیازمندی‌های سازمان هدایت کند. هادی عملیات با مطالعه پیرامون اهداف تحت پوشش، نیازمندی‌های سازمان و مأموریت‌های مورد نظر را مشخص می‌نماید.
این تحقیق با هدف بررسی نقش هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی صورت گرفته است. نوع تحقیق، کاربردی بوده و در گردآوری اطلاعات از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. محقق با تکیه بر منابع علمی و مبانی نظری موجود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی، نقش‌های مختلف هادی عملیات جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی را (ضمن مصاحبه با نخبگان و متخصصین) احصا و با ارسال پرسش‌نامه، نظرات متخصصین حوزه جمع‌آوری پنهان را بررسی نموده و نتایج بدست آمده را با استفاده از آمار توصیفی مورد آزمون و ارزش‌گذاری قرار داده است. نتایج موید آن است که هادی عملیات جمع‌آوری پنهان، نقش‌هایی چون هدایت، تأمین نیازمندی‌های خبری ـ اطلاعاتی، ارتباطات، آموزش،کمک به پیش‌بینی اطلاعاتی (برآورد تهدیدات) و کمک به تولید فرصت در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی ـ امنیتی ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها