ارائه الگویی برای تحلیل و پیش‌بینی اطلاعات در سازمان‌های امنیتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

چکیده
تحلیل و پیش بینی، قلب فرایند اطلاعات را تشکیل می‌دهد، بنابراین یکی از بایدهای اساسی در سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی، سرمایه گذاری در این بخش است.چرا که در حیات این دستگاه‌ها، علاوه بر جمع آوری، فرایند تحلیل و پیش بینی، نقش بسیار برجسته‌ای دارد. یکی از موضوعات قابل طرح در شناخت تحلیل و پیش بینی، شناخت چگونگی آن و از جمله الگوهای تحلیل و پیش بینی و نحوه تکامل آن است. در این راستا و در این مقاله، بخشی از ساختار و الگوهای معروف تحلیل و پیش بینی از جمله الگوی سنتی، جایگزین، نوین، ترکیبی و هدف محور،معرفی و سیر تکامل الگوها بررسی شده است و الگو «هدف محور»به عنوان نمونه برتر برای تحلیل و پیش بینی برای سازمان‌های امنیتی معرفی گردیده، هرچند که بر استفاده از الگوهای ترکیبی در درون آن نیز تاکید ویژه‌ای شده است. همچنین برای شناخت بهتر این چند الگو، آنها را بر اساس شاخص‌هایی همچون کارایی و ثمر بخشی، هوشمند بودن، داشتن پویایی، اعتماد به نتایج حاصله از الگو و محاسن و معایب، تطبیق داده و الگو برتر معرفی شده است. روش تحقیق، توصیفی بوده و از اسناد و کتب امنیتی و اطلاعاتی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها