دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1397 (876) 
2. نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن

صفحه 41-62

علی‎اصغر نصیری؛ قدیر نظامی‎پور؛ بهنام رشیدی‎زاده