نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح و راهکارهای مقابله با آن

نویسندگان

0123456789

چکیده

استفاده از روش نفوذ، از جملۀ حربه‎های دشمنان انقلاب اسلامی برای آسیب رساندن به نظام جمهوری اسلامی ایران می‎باشد. در این میان، نیروهای مسلح به عنوان عناصر قدرت نظام، یکی از مهمترین حوزه‎هایی است که به عنوان جامعۀ هدف در نفوذ پسابرجامی، مورد نظر دشمن است. با این وجود، پژوهشی در این مسأله صورت نگرفته است. لذا بررسی مسألۀ نفوذ پسابرجامی دشمن در نیروهای مسلح هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‎دهد. بنابراین، سؤال اصلی مقالۀ حاضر، این است که نیروهای مسلح در شرایط پسابرجام، در معرض چه نوع نفوذی قرار دارند و راهکارهای مقابله با آن کدامند؟ برای جمع آوری داده‎ها در این مقاله از روش مصاحبۀ نخبگی و برای تجزیه و تحلیل آن‎ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. از جملۀ یافته‎های این مقاله عبارتند از: 1. نفوذ پسابرجامی در نیروهای مسلح به طور عمده، فرهنگی سیاسی است. 2. ایجاد تغییر در باورها و استحالۀ فکری- اعتقادی از مهمترین اهداف نفوذ پسابرجامی است. 3. مدیریت افکار و ادراکات مهمترین روش دشمن در این نوع نفوذ است. 4. آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بازیگران اصلی در این نوع از نفوذ هستند. 5. مکتبی بودن در کنار رصد نهادهای نظارتی متعدد از جمله ظرفیت‏های نیروهای مسلح در مواجهه با نفوذ پسابرجامی است. 6. تقویت و تعمیق ابعاد عقیدتی و بصیرتی کارکنان و خانواده‎ها، تقویت دستگاه‌های نظارتی و سرمایه‌گذاری بر روی فضای مجازی از جملة راهکارهای مقابله با نفوذ پسابرجامی دشمن در نیروهای مسلح است.