بررسی رابطه عوامل فردی و تمایل به اجرای برنامه‌های تحول در یگان‌های اطلاعات نظامی

نویسندگان

0123456789

چکیده

در شرایط متلاطم و پیچیدة دنیای کنونی، سازمان‌های اطلاعات نظامی به‌منظور کسب برتری اطلاعاتی نیازمند ایجاد تغییرات مستمر در راهبردها، فرآیندها و تاکتیک‌های خود هستند. در این میان پذیرش یا مقاومت کارکنان در موفقیت اجرای برنامه‌های تحول حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه عوامل فردی بر تمایل به اجرای برنامه‌های تحول سازمانی در یکی از یگان‌های اطلاعات نظامی است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه فرماندهان و کارکنان یک یگان‌ اطلاعات نظامی به تعداد 250 نفر می‌باشد. داده‌های پژوهش، به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته 36 سؤالی جمع‌آوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن علاوه بر نظر متخصصان و اساتید دانشگاه با استفاده از تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در سطح 01/0p≤ تمامی عوامل فردی مورد مطالعه بر تمایل کارکنان سازمان هدف برای پذیرش و اجرای برنامه‌های تحول سازمانی تأثیرگذار بوده است. موضوعی که نیاز است سازمان‌های اطلاعات نظامی در برنامه‌های خود مد نظر قرار دهند.