بررسی نقش تکنیک‌های تحلیلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های حفاظتی در حوزه پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

پیچیدگی مأموریت‌ها، شرح وظایف و حساسیت‌های شغلی سازمان‌های حفاظتی، باعث می‌شود تا کارکنان و مدیران همواره از روش‌های علمی و مناسب برای نیل به اهداف سازمانی بهره جسته و در تجزیه و تحلیل صحیح و دقیق پدیده‌های امنیتی، اهتمام کافی و وافی داشته باشند. در سازمان‌های امنیتی اگر انبوهی از اخبار و داده‌ها را در اختیار داشته باشیم، اما نتوانیم آن‌ها را کنار هم گذارده، داده‌های زاید را حذف و اخبار و داده‌های با ارزش را پردازش و به‌طور صحیح تحلیل نماییم، در سازمان‌های حفاظتی بایستی تحلیلگران با بهره‌گیری از تکنیک‌های به‌روز و علمی نسبت به تحلیل دقیق پدیده‌های امنیتی اقدام نموده و بتوانند در پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی نقش اساسی ایفا نمایند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش تکنیک‌های تحلیلی برای ارتقای عملکرد سازمان‌های حفاظتی در حوزه پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی است. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تحلیلگران و صاحبنظران امور بررسی و تحلیل در سازمان‌های حفاظتی است که تعداد آن‌ها حدوداً 65 نفر می‌شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 56 نفر تعیین گردید. داده‌های این پژوهش که مبتنی بر 20 تکنیک مهم در حوزه تحلیل پدیده‌های امنیتی بود، از طریق پرسشنامه محقق‌‌ساخته تهیه و در اختیار صاحبنظران حفاظتی قرار گرفت. یافته‌ها و نتایج نشان داد که از میان 20 تکنیک معرفی شده در این پژوهش، تکنیک‌های تحلیل تاریخی، تحلیل سناریو، تحلیل روند، تحلیل سری‌های زمانی، نقش بسزایی در پیش‌بینی پدیده‌های امنیتی دارند.