دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-145