دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی راهبردی تامین امنیت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-38

مسعود آقامحمدی؛ محمدباقر خرمشاد؛ سیدجلال دهقانی فیروزآباد؛ عبدالله مرادی


الگوی فرایندی تولید هشدار در اقدامات تروریستی

صفحه 63-90

حسین عربیان؛ حسین حسینی جیردهی؛ غلامعلی زوارزاده


دلالت‏ های اهتمام به علم و فناوری در حفاظت اطلاعات دوران دفاع مقدس

صفحه 91-106

احمد ایمانی پور؛ سلیمان علیزاده؛ علی اکبر سورانی؛ روح اله سبحانی


مقاله پژوهشی

سیاست گذاری راهبردی ایران در فضای منطقه ای جنوب غرب آسیا (21-2001)

صفحه 135-164

سید تقی هاشمی؛ ابراهیم متقی؛ گارینه کشیشیان سیرگی