نظریه آنالوژی قدرت ملی و سازه، الگوریتم تهدیدات و تاب آوری قدرت ملی ج. ا. ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران

2 مدرس و پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،ایران

چکیده

رهبری جهان آینده متعلق به کشوری است که بهترین تحلیل ها را از تحولات جهانی در اختیار دارد. چنین کشوری می تواند هدایت دیگران را در سیستم بین المللی به عهده داشته باشد. هدف از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، ارائه نظریه ای با عنوان "آنالوژی قدرت ملی و سازه، الگوریتم اثر تهدیدات و تاب آوری قدرت ملی ج. ا. ایران" بر اساس پیشینه تحقیق در باب نظریه های قدرت و مصاحبه با خبرگان است. این نظریه با استفاده از روش تحلیل ماتریسی سازه ها، تأثیر تهدیدات بر المان های قدرت ملی را تعیین می کند. همچنین روش دشمن در جستجو و حمله به نقاط آسیب پذیر ساختار قدرت ملی را توصیف می کند. این نظریه در چهار مرحله توسعه یافته است: 1) الگوریتم رتبه بندی متغیرها و ابعاد قدرت در سازه قدرت ملی 2) الگوریتم روش جستجو و تخریب پایه های قدرت ملی 3) الگوریتم محاسبه تاب آوری و ضریب اطمینان المان های قدرت ملی 4) الگوریتم پیش بینی تهدیدات و ارائه راهبرد تصمیم گیری در درگیری های بین دو یا چند کشور. نظریه پیشنهادی دیدگاهی جامع به تصمیم گیرندگان به منظور تحلیل تاثیرات اقدامات دشمن و انتخاب بهترین راهبرد در جنگ احتمالی را ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analogy theory of national power and structure, algorithm of threats and resilience of the Islamic Republic of Iran`s national power

نویسندگان [English]

 • Mehdi Mohsenzade 1
 • Bahador Saranjam 2
1 Ph.D. at Supreme National Defense University
2 Researcher and Teacher at Supreme National Defense University
چکیده [English]

The leadership of the future world belongs to the country that has the best analysis of global changes. Such a country can lead others in the international system. This descriptive-analytical research aims to present a theory entitled “national power and structure analogy, algorithm of threats and resilience of the Islamic Republic of Iran`s national power” based on research background in power theories literature and interviews with experts. This theory determines the impact of threats on the national power elements using the matrix analysis of structures method. It also describes the enemy`s method of finding and attacking the vulnerable points of the national power structure. The theory was developed in four steps: 1) the algorithm for ranking the importance of elements and dimensions of power in the structure of national power, 2) the algorithm for the method of searching and destroying the elements of national power, 3) the algorithm for calculating resilience and reliability coefficient of national power elements 4) the algorithm for predicting threats and presenting the strategy of decision making in conflicts between two or more countries. The proposed theory gives decision-makers a comprehensive view to analyze the effects of the enemy’s actions and to choose the best strategy in a possible war.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analogy
 • national power
 • structure
 • threat
 • resilience
 • احمدی، ابراهیم؛ احمدی، سیدعباس (1396). بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی). فصلنامه علمی راهبرد، 26(2)، 235-262.
 • بوالحسنی، خسرو؛ کلانتری، فتح اله؛ سعادت راد، علیرضا؛ جافری، محمد قربان (1395). بررسی پارادایم امنیتی تهدید در مقابل تهدید. فصلنامه علمی امنیت ملی، 6(20)، 143-165.
 • جهانشاهی، علی؛ نبی زاده، بابک؛ پناهی، بابک (1398). راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی کشور. مجله سیاست دفاعی، 27(107)، 87-124.
 • حافظ نیا، محمدرضا و کاویانی، مراد (1383). افقهای جدید در جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات سمت.
 • حافظ‌نیا، محمدرضا؛ زرقانی، سید هادی؛ احمدی‌پور، زهرا؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا (1385). طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 2(4)، 46-73.
 • حافظ نیا، محمد رضا (1389 الف). قدرت و منافع ملی مبانی، مفاهیم و روشهای سنجش. تهران: نشر انتخاب.
 • حافظ نیا، محمد رضا (1389 ب). نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 6(19)، 1-8.
 • حافظ نیا محمدرضا (1390). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک. تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • حافظ‌نیا، محمدرضا؛ متقی، ‌منوچهر؛ بوالحسنی، خسرو؛ روشنی‌‌، رضا (1398). دغدغه‌های ژئوپلیتیکی مشترک و موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و چین. مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 9(34)، 116-191.
 • حافظ نیا، محمدرضا؛ صالح آبادی، ریحانه؛ زرقانی، سید هادی؛ احمدی، سیروس (1398). محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها. نشریه دانش سیاسی، 15(2)، 389-416.
 • رجب‌پور، مجید؛ نریمانی، علیرضا (1394). بررسی رابطه میان مؤلفه‌های فیزیکی قدرت با قدرت نظامی. فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 13(2)، 147-174.
 • رستمی، ابراهیم (1393). تحلیل عناصر قدرت از منظر مکتب رئالیسم با تأکید بر نظریه هانس مورگنتا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، چاپ نشده.
 • زرقانی، هادی (1388). مقدمه ای بر قدرت ملی، مبانی، کارکردها، محاسبه و سنجش. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • زرقانی، هادی (1389). نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 6(17)، 149-180.
 • زرقانی، سید هادی (1391). سنجش و رتبه‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 1(2)، 1-26.
 • سعادت راد، علیرضا؛ دهقان، حسین (1395). تبیین مهم‌ترین چالش‌های فراروی سیاست‌گذاری دفاعی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات دفاعی استراتژیک، 14(66)، 195-216.
 • سیاری، حبیب‌الله؛ حافظ نیا، محمدرضا؛ خانزادی، حسین؛ کریمی، احمد (1399). تبیین جایگاه مؤلفه‌های صنایع دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات دفاعی استراتژیک، 18(81)، 79-102.
 • شهیر، احسان؛ یاحی، رسول (1395). "همدلی هم‌زبانی، دولت و ملت " راهبردی مؤثر بر استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی امنیت ملی، 6(20)، 83-102.
 • طاحونی، شاپور؛ اخوان لیل آبادی، محمدرضا (1378). تحلیل سازه‌ها (روش کلاسیک و ماتریس). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • عزیزی، رضا؛ حاجی یوسفی، امیرمحمد (1399). ابتکار کمربند و راه چین در غرب آسیا از دیدگاه نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل. مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، 3(2)، 331-355.
 • کامگار، رضا؛ حیدری، علی؛ جاودانیان، حامد (1397). تحلیل ماتریسی سازه ها. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • کریمی‌پور، یدالله؛ ربیعی، حسین؛ مجتهدزاده، پیروز؛ ضرغامی، ابراهیم (1397). استراتژی دریایی و قدرت ملی (رویکردی نو به استراتژی دریایی). مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 8(33)، 212-189.
 • کلانتری، فتح‌ا...؛ رسولی، مهدی (1398). بررسی نقش عوامل ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران بر راهبرد دفاعی آن. فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 17(1)، 141-166.
 • گلدانی، مهدی (1397). الگویی برای تبیین بهینه رفتار اقتصادی کشورها در تقابلات نامتقارن قدرت با استفاده از نظریه بازیها و تئوری چشم‌انداز. فصلنامه اقتصاد دفاع، 3(7)، 107-123.
 • محمودزاده، ابراهیم؛ قاضی، حسن؛ قوچانی‌، محمد مهدی (1396). نقش و جایگاه توسعه فناوری در بعد نظامی قدرت ملی. مطالعات دفاعی استراتژیک، 15(67)، 261-284.
 • مرادیان، محسن؛ هادی‌نژاد، فرهاد؛ پورمنافی،ابولفضل (1397). ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل قدرت نظامی کشورها. فصلنامه علمی راهبرد دفاعی، 16(4)، 169-200.
 • واثق، محمود؛ رضائی سکه روانی، داود؛ چناری، سمیرا (1396). تأثیر اقلیت‌های فضایی بر قدرت ملی (با تأکید بر اقلیت‌های قومی). پژوهشهای جغرافیای انسانی، 49(3)، 675-691.
 • وحیدی، احمد؛ سنجقی، محمدابراهیم (1397). ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح. مطالعات دفاعی استراتژیک، 16(71)، 25-46.
 • یزدان پناه، کیومرث؛ صفوی، سیدیحیی؛ قالیباف، محمدباقر؛ پیشگاهی فرد، زهرا؛ شامانی، یاسر (1397). محاسبه قدرت نظامی با استفاده از فرمول های قدرت ملی کشورها. 26(102)، 43-69.
 •  
 • Jamshidi, Mohammad, & Yazdanshenas, Zakiyeh (2020). Power Cycle Theory and Changes in The US Relative Power; A Context for Analyzing Foreign Policy Behavior. Geopolitics Quarterly, 16(59), 52-82.
 • Bowen, B. B. E. (2020). War in space: strategy, spacepower, geopolitics. Edinburgh University Press.