الگوی فرایندی تولید هشدار در اقدامات تروریستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

هشداردهی در اقدامات تروریستی با هدف جلوگیری از ظهور و بروز خطر تروریستی صورت می گیرد. این هشدار به دلیل هوشمندی بازیگران آن همواره از حساسیت بالایی برخوردار بوده و موفقیت و شکست در آن بر امنیت ملی کشور اثری مستقیم دارد.از این منظر توجه به طراحی الگوی فرایند تولید هشدار که به تمامی فرایندهای تولید هشدار توجه داشته و بتواند از حجم مشکلات و چالش های این حوزه بکاهد ضرورتی قابل توجه است.
در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و با هدف ارائه الگوی فرایندی تولید هشدار اقدامات تروریستی طراحی شده است. با توجه به سوال پژوهش از راهبرد پژوهشی سنتز پژوهی با بهره گیری از روش های گرد آوری کتابخانه ای-اسنادی استفاده شده است. داده های کیفی حاصل از گردآوری به روش تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت الگوی بدست آمده توسط شش خبره مرتبط با موضوع اعتبار سنجی شده است.
یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی طراحی شده الگویی پویا، فرایندی، مبتنی بر احتمالات،کیفی و مفهومی است که گام‌بندی‌های اصلی آن عبارتند از: شناسایی نشانه های ظهور اقدامات تروریستی؛ رصد نشانه ها ؛پردازش داده هاو تحلیل نشانه ها در رسیدن به خلق معنا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process model of warning generation in terrorist acts

نویسندگان [English]

  • hossein arabian
  • hossein hoseini jirdehi
  • gholalali zavarzadeh
Imam Hossein University
چکیده [English]

Warning in terrorist acts is done with the aim of preventing the emergence and occurrence of terrorist danger. This warning has always been highly sensitive due to the intelligence of its actors, and its success or failure has a direct effect on the country’s national security. From this point of view, it is a significant necessity to pay attention to the design of the warning production process model that takes into account all the warning production processes and can reduce the amount of problems and challenges in this field. In this regard, the current research is designed with an applied approach and with the aim of providing a process model of producing warnings of terrorist acts. According to the research question, the research strategy of research synthesis has been used by using the collection methods of library- document. The qualitative data obtained from the collection has been analyzed by the method of qualitative content analysis, and finally the obtained model has been validated by six experts related to the subject. The findings and results of the research show that the designed model is a dynamic, processed, based on probabilities, qualitative and conceptual model, whose main steps are: identifying the signs of the emergence of terrorist acts, monitoring the signs, processing data and analyzing the signs in achieving the creation of meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • warning
  • environmental monitoring and scanning
  • semiotics
  • analysis of signs
پور سعید، فرزاد. 1397. مجموعه مقالات دومین کنفزانس امنیتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
جی وریتز، جیمز. 1399. شناخت شکست اطلاعاتی، ترجمه: سید سعادت حسینی، تهران:مرکز مطالعات و پژوهش های امنیتی ساحفاسا،موسسه چاپ و انتشارات.
چندلر، دانیل. 1387. مبانی نشانه شناسی، ترجمه: مهدی پارسا، چ3، تهران:سوره مهر.
حاجیانی، ابراهیم. 1390. «هشداردهی: کارکرد تحلیل اطلاعاتی در پیش گیری از غافلگیری.» فصلنامه مطالعات راهبردی،سال چهارم، شماره سوم، 127-152.
ستاد فرماندهی نیروی زمینی ایالات متحده. 1395. دستور العمل جمع آوری اطلاعات انسانی، مترجم: معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
شورت، ادموند سی. 1396. روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه: محمود مهر محمدی. تهران:سمت
صالحی، محمود، ومحمد مدبری. 1397. «چرخه بهینه هشدار در سازمانهای اطلاعاتی- امنیتی (مؤلفه‌ها و شاخص‌ها).» فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی_امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، سال هفتم، شماره 26، 1-26.
صالحی، محمود، و مهدی یعقوبی. 1397. «هشدار دهی در بحران های امنیتی.» کتاب مجموعه مقالات هشدار دهی اطلاعاتی امنیتی، جایگاه و فرایند هشداردهی. تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی.
صالحی، محمود، و محمود کوشا. 1398. جایگاه شاخص ها در هشداردهی بحران های امنیتی، مجموعه مقالات جایگاه و فرایندهای هشداردهی همایش هشداردهی اطلاعاتی- امنیتی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش های امنیتی.1-42
صحرایی، مهدی، عبدالرضا ترقی، علی نیک نفس، حامد دهقانی، علی دلگیر، و حمیدرضا حسنی اصل. 1398. نظام رصد، پایش و هشداردهی سایبری با رویکرد امنیت ملی،تهران: مطالعات گروهی دانشگاه عالی دفاع ملی.
عباس پور، ابراهیم. 1390. در آمدی بر نشانه شناسی، دو فصلنامه علمی تخصصی، اسلام و علوم اجتماعی، س3، ش5، پاییز و زمستان1390. ص 109 تا 137
علیخانی، علی. 1393. هشدارشناسی، تهران: دانشکده اطلاعات.
گرابو، سینتیا ام.1398. پیش بینی غافلگیری:تحلیلی برای هشدار راهبردی، ترجمه:محمد یوسفی خرایم و احمد رضا میرزایی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
لفری، گری، و جاشوا فری لیچ.1399. راهنمای جرم شناسی تروریسم، جلد اول: نظریه ها. ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم. تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی،موسسه چاپ و انتشارات.
مزینانی، احمد. 1397. «معماری سازمانی و هشداردهی» کتاب مجموعه مقالات معماری و الزامات هشداردهی، تهران:مرکز مطالعات و پژوهش های امنیتی، موسسه چاپ و انتشارات.79-111
مزینانی، احمد، و احمد ایمانی پور.1397. «فرایند هشداردهی اطلاعاتی-امنیتی.» کتاب مجموعه مقالات هشدار دهی اطلاعاتی امنیتی، جایگاه و فرایند هشداردهی. تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های امنیتی.
معاونت پژوهش و تولید علم. 1394. تحلیل هشدار، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشکده
مک کیو، کولین. 1396. پیش بینی در تحلیل اطلاعات جرم، ترجمه: معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی.
موشراش، برایون دی. 2017. «ارتقای هشدار اطلاعاتی در عصر پیچیدگی» ترجمه نصر اله رضایی. 1397. کتاب مجموعه مقالات هشدار دهی اطلاعاتی-امنیتی، تهران:مرکز مطالعات و پژوهش های امنیتی، موسسه چاپ و انتشارات.1-80
میرشاه ولایتی، فرزانه، و فرهاد نظری زاده. 1396. مفاهیم و روش های دیده بانی فناوری، تهران: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاع.
Adema. Katiel and wesleys. Roehl. 2010. Enviromental Scanning the Future of event design, International Journal of Hospitality Management, Vol. 29,pp199-207

Bell, Laura N.(2021). Targets of Terror: Contemporary Assassination, Rowman & Littlefield Publisher.

Burdek, Burdek.2015. Design: The History, Theory and Practice of Product Design. Birkhäuser; 2nd ed. edition (August 28, 2015).
Byman, Daniel.2004. Strategic Surprise and the September 11 Attacks, Annual Review of Political Science 8(1):145-170
Holt, Pat M. (1995), Secret Intelligence and Public Policy:A Dilemma of Democracy, Washington: CQ Press.
Gheorghe Tecucl, David A. Schum, Dorin Marcu and Mihai Bolcu. 2016. Intelligence analysis as discovery of evidence, hypotheses and arguments: Connecting the dots. NewYork NY. Cambridge university press.
Purpura, Philip.2006. Terrorism and Homeland Security:An Introduction with Applications, ISBN: 9780080475417.
Saini, M., & Shlonsky, A. (2012). Systematic synthesis of qualitative research. Oxford University Press
Schmid, A.(2011). The Routlege Handbook of Terrorism Research, londan:Routledge.
Schmid, A .& Tongman, A .(2005). Political terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories &literature. New Brunswick: Transaction Publishers.
The Mossad Website: www.mossad.gov.il/about/dictionary.aspx.
Wohlstetter, Roberta. 1962. Pearl Harbor: Warning and Decision, Stanford University Press; 1st edition (June 1, 1962)