دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1398 
5. ارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه

صفحه 149-178

رضا خانبابائی ساعتلو؛ قادر احمدی؛ رسول درسخوان؛ میرسعید موسوی