دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل «فرصت - تهدید» چهل سال دوم انقلاب اسلامی ( مبتنی بر بیانیۀ گام دوم)

صفحه 1-26

احمد مزینانی؛ سلیمان علیزاده؛ احمد ایمانی پور


5. ارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه

صفحه 149-178

رضا خانبابائی ساعتلو؛ قادر احمدی؛ رسول درسخوان؛ میرسعید موسوی