دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-200