دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1398 
3. بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا.

صفحه 63-88

غلامرضا ندری؛ احمد بخشایشی؛ علی دارابی؛ مجتبی مقصودی