دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. نظام مطلوب حفاظت اطلاعات در فرمان هفت گانة بیانیة گام دوم

صفحه 7-36

مصطفی ساوه درودی؛ حمید رضا نادی؛ محمد حسین پناهی