دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 1-223