مدل معماری امنیت‌پایه برای صحنة نبرد مبتنی بر فنّاوری اینترنت اشیاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری امنیت سایبری دانشگاه عالی دفاع ملّی

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

   چکیده
اینترنت اشیاء بهعنوان یک فنّاوری نوظهور میتواند قابلیت شناسایی و انتقال دادهها را برای همه اشیاء فراهم نماید. کنترل بر عملکرد تجهیزات، شناسایی کاربران و کنترل اطلاعات از مزیتهای اصلی این فنّاوری است. ویژگیهای خاص صحنة نبرد و تعدد و تنوع تجهیزات بهکاررفته در این محیط باعث شده تا سازمانهای دفاعی در دنیا برای کنترل صحنه نبرد از این فنّاوری استفاده نمایند. از الزامات بهکارگیری فنّاوری اینترنت اشیاء در صحنة نبرد، توجه به مقولة امنیت و ایجاد یک معماری امنیتپایه است که بر اساس آن همه اجزاء و روابط بین اجزاء در قالب مؤلفههای امنیت تعریف گردد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش آن توصیفی - تحلیلی با رویکرد اکتشافی است و دادههای کیفی این تحقیق از مطالعة منابع و پژوهشهای علمی و با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب جمعآوری گردیده است و جهت اعتبارسنجی معماری پیشنهادی از نظرات جامعة نمونه که کارشناسان حوزة دفاعی هستند و با فنّاوری اینترنت اشیاء آشنایی کامل دارند و همچنین متخصصان حوزة اینترنت اشیاء بر اساس مصاحبه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که فنّاوری اینترنت اشیاء در محیط رایانش ابری و مبتنی بر کلان دادهها بهترین عملکرد در صحنه نبرد را خواهد داشت. همچنین، مشخص گردید که با توجه به ویژگیهای صحنة نبرد، لایة امنیت باید تمامی لایههای معماری را پوشش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic security- based architecture for the battle scene based on the technology of the Internet of Things

نویسندگان [English]

  • Mansour Farzinfard 1
  • Mohammadreza Movahedisefat 2
1 Ph.D. Candidate in Cyber Security at Supreme National Defense University
2 Assistant Professor at Supreme National Defense University
چکیده [English]

Abstract
    The Internet of things, as an emerging technology, can provide the ability to identify and transfer data to all objects. Controlling the performance of equipment, identifying users and controlling information are the key advantages of this technology. The special features of the battle scene and the multiplicity and variety of equipment used in this environment, make it possible for defense organizations around the world to use this technology to control the battle scene. One of the requirements of utilizing the technology of the Internet of things in the battle scene is to focus on the subject of security and create a security- based architecture that defines all the components and relationships between components in the form of security components. The present study is an applied research and its method is descriptive- analytical with exploratory approach. The qualitative data of this research is gathered from the study of sources and of scientific researches and using qualitative research method of meta-synthesis. In order to validate the proposed architecture, the opinions of the sample community, which are experts in the field of defense sciences and are fully acquainted with the technology of the Internet of Things, as well as experts in the field of Internet of things, have been used based on interviews. The study results show that Internet of Things (IoT) technology has the best performance on the battle scene in the environment of cloud computing that is based on big data. It was also determined that due to the features of the battle scene; the security layer should cover all layers of the architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Security
  • the Internet of things (IoT)
  • sensors
  • battle scene