نظام مطلوب حفاظت اطلاعات در فرمان هفت گانة بیانیة گام دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشکدة علوم و فنون فارابی

2 استادیار امنیت ملی دانشکدة علوم و فنون فارابی

3 M.A. in Political Science at Farabi University

چکیده

چکیده
هدف از نگارش این پژوهش، انطباق مفاهیم هفتگانة بیانیة گام دوم با مأموریت سازمانهای حفاظت اطلاعات است. ازاینرو، تلاش شد تا با پیمایش مسیر نظام مطلوب حفاظت اطلاعات در هفت حرکت، راههای رسیدن به تحقق اهداف نهایی این بیانیه مورد تحلیل قرار گیرد و برای آن راهکار ارائه گردد. نویسندگان این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که «شاخصهای نظام مطلوب حفاظت اطلاعات بر اساس محورهای هفتگانة بیانیة گام دوم کدامند؟».
     این موضوع که ازلحاظ روش، توصیفی و ازلحاظ موضوعی، کاربردی است، با بهرهگیری از تحلیل محتوای متنمحور بیانیة گام دوم در حوزة مطالعاتی این مقاله، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از پایش یافتهها در هفت مدخل و با بیشترین ضریب تأثیر در موضوعات عبارتاند از سبک زندگی، آموزش اطلاعاتی، عدالتطلبی، تقویت باورهای معنوی و اخلاق اطلاعاتی، عزت ملّی، مقابله با جاسوسی صنعتی در حوزة اقتصادی و استمرار دفاع اطلاعاتی از استقلال و آزادی. ترسیم نقشة راه مبتنی بر این فرامین در تصمیمگیریهای راهبردی کلان نظام ج.ا.ایران با برآورد اطلاعاتی خوب، صحیح، منطقی و مستدل میتواند در مستحکم نمودن سازههای نظام مطلوب حفاظت اطلاعات برای دفاع از امنیت کشور نقش مهمی داشته باشد.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirable system of intelligence protection in the seven-part command of the second step statement

نویسندگان [English]

  • Mostafa savedoroodi 1
  • Hamidreza Nadi 2
  • Mohammd-Hossein Panahi 3
1 Associate Professor of Political Science at Farabi University
2 Assistant Professor of Political Science at Farabi University
3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی (گرایش امنیت ملّی) دانشکدة علوم و فنون فارابی
چکیده [English]

 
Abstract
    The purpose of writing this study is the conformity of the seven-part concepts of the second step statement with the mission of intelligence protection organizations. Therefore, an attempt was made to analyze the ways to achieve the final goals of this statement by following the path of the desirable system of intelligence protection organizations in seven movements and to provide a solution for it. The authors of this article attempt to answer the question of "What are the indicators of the desirable system of intelligence protection based on the seven-part axes of the second step statement?"
This issue, which is methodologically descriptive and thematically practical, has been done by utilizing the text-based content analysis of the second step statement in the field of study of this article. The results of monitoring the results in seven entries and with the highest impact factor on the subjects are lifestyle, intelligence teaching, seeking justice, strengthening spiritual beliefs and intelligence ethics, national dignity, combating industrial espionage in the economic sphere and continuing to defend independence and freedom by means of intelligence. Drawing a roadmap based on these orders in the macro strategic decisions of the system of the Islamic republic of Iran with good, correct, logical and reasoned intelligence estimation can play an important role in strengthening the structures of the desirable system of intelligence protection for defending the security of our country.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The second step statement
  • intelligence protection
  • desirable system