دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدل معماری دیپلماسی پنهان در سازمانهای اطلاعاتی دانا

صفحه 7-34

هادی کیخایی راد؛ قدیر نظامی پور؛ مجید خادمی؛ روح الله قادری کنگاوری


4. الگوی راهبردی مدیریت یکپارچه پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 95-124

رضا تقی پور؛ امیر حسین یاوری؛ سیدکمال هادیان فر؛ جواد جهانشیری