مرجع امنیت در اندیشه سیاسی و امنیتی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

یکی از عناصر مقوم مفهوم امنیت در هر مکتب امنیتی، مرجع امنیت است که در پاسخ به پرسش اساسی امنیت برای چه کسی یا برای چه چیزی قرار دارد. مکاتب مختلف امنیتی با توجه به مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، پاسخ‌های متفاوتی به این سؤال کلیدی امنیت داده‌اند. سؤال اصلی پژوهش پیش رو نیز این است که رهبر معظم انقلاب چه پاسخی به امنیت چه کسی و چه چیزی داده است؟ با توجه به اینکه کشف این سؤال مستلزم رجوع به متن بیانات رهبری است، از روش تحلیل مضمون برای استحراج داده‌ها و تبیین آن استفاده شده است. تحلیل مضمون از انواع تحلیل‌های کیفی برای دستیابی به نتیجه مفید است که داده‌ها به‌صورت روِشمند، بررسی و تحلیل‌ می‌شوند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، مرجع امنیت در اندیشه رهبری از منظر چه کسی یا کدام واحد؟، چند سطحی،، چند بعدی و چند وجهی مرکب و مشتمل بر فرد، جامعه، دولت، امت و بشریت است و از منظر چه چیزی؟، ارزش‌های مقوم هر یک از واحدهای پنجگانه را شامل می‌شود، که ملهَم و منبعِث از بینش توحیدی و مبانی انسان شناسی و معرفت شناسی ایشان می‌باشد. همین امر، رابطه بین این واحدها و بین واحدها با ارزش‌های اساسی را، تعاملی و اندام واره نموده است.

کلیدواژه‌ها