تهدیدشناسی بر محور نشان‎واره‎های معارض ارزش‎های مرجع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تحقیقات اسلامی امام صادق (ع)

2 دکتری مهندسی فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در مطالعات امنیت پژوهی، الگوهای متعارف برآورد تهدید برای تجزیه و تحلیل و پیش‎بینی تهدیدات نظام جمهوری اسلامی به‎دلیل نادیده انگاشتن کارکرد ارزش‎های دینی و منحصر دانستن عناصر مادی و لحاظ نکردن عوامل معنوی از کارآمدی لازم برخوردار نیست. از این‎رو، سؤال اصلی تحقیق این است که اساسی‎ترین مؤلفه‎های تبیین کننده مختصات جوهری و گوهری جمهوری اسلامی ایران، برای تخمین تهدیدات چیست؟ برای دستیابی به پاسخ این پرسش از روش نشانه‎شناسی استفاده شد و نتیجه اجمالی این تحقیق این است که هر چقدر ارزش‎ها از سطح رفتار و کنش‎های اجتماعی به لایه‎های درونی‎تر عواطف و باورها رسوخ کند، ضریب امنیتی افزایش یافته و مصونیت در برابر تهدیدات شکل می‎گیرد و درصورتی‎که نشانه‎های معارض ارزش‎ها از لایه بیرونی به لایه‎های قلبی و اعتقادی نفوذ نماید به شرط وجود مقاصد دشمنانه، گستره جغرافیایی، توالی زمانی، عقبه اجتماعی و تغییر موج تهدید از سطح اجتماعی به سطح امنیتی و ضعف توان مدیریتی، تهدید عمق و شدت می‎یابد.

کلیدواژه‌ها


1. افتخاری، اصغر(1385)، کالبد شکافی تهدید، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

2. افتخاری، اصغر(1386)، شاخصهای سنجش تهدید، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره18، زمستان. 

3. افتخاری، اصغر (1391)، الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات.

4. اینگلهارت،رونالد(۱۳۷۳)، تحول فر هنگی در جامعه پیشر فته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.

5. برزگر، ابراهیم(1389)، ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام،  فصلنامه دانش سیاسی، شماره 12، زمستان.

6. حَرّانی، ابو محمد(۱۳۸۲)، تحف‎العقول سخنان چهارده معصوم، ترجمه صادق حسن زاده، قم: ایرانسال نشر.

7. خمینی(ره)، روح الله(1361)، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج20.

8. خمینی(ره)، روح الله، (1371)، وصیت نامه سیاسی الهی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

9. دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال(1386)، هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.  

10. ره‎پیک، سیامک (1385)، درک امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، شماره 1، زمستان.

11. ساروخانی، باقر(1370)، درآمدی بر دائره‎المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.

12. شریفى، احمدحسین (1391)، تعیین هندسه مفهومى انواع ارزش، فصلنامه تخصصی اخلاق وحیانی، سال اول، شماره 2، زمستان.

13. عبدالله خانی،علی(1386)، تهدیدات امنیت ملی(شناخت و روش)، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

14. غزالی، محمد بن محمد(۱۳۷۶)، احیاء علوم‌الدین، ترجمه‌ مؤیدالدین محمد خوارزمی و به کوشش حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ، جلد۴.

15. کوثرى، یداله(1386)، حب و بغض در تحلیلى روان شناختى با نگاهى به آیات و روایات، فصلنامه معرفت شماره 112، بهار.

16. مجلسی، محمد باقر(1372)، بحارالانوار، تهران: اسلامیه.

17. مصباح یزدی، آیت الله محمد تقی(1375)، ارزشهای اسلامی در مدیریت، فصلنامه معرفت، شماره 17، تابستان.

18. مطهری، مرتضی (1377)، یادداشتهای شهید مطهری، تهران: انتشارات صدرا، ج ‏10.

19. مطالعات گروهی، (1388)، تهدید نرم در نظریه امنیت، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.      

 

بیانات مقام معظم رهبری، www.khamenei.ir