دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، تابستان 1393 (389)