طراحی الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی با رویکرد بومی مبتنی بر الگوهای تجربی

نویسندگان

0123456789

چکیده

الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی، همچون نقشه راه، چراغ راهنما وچارچوبی است برای مسئولین عالی امنیت ملی، در جهت تدوین راهبرد امنیت ملی. در واقع داشتن یک سند راهبردی که بتواند بینش و کنش یک ملت را در حوزه امنیت ملّی از کثرت به وحدت در آورد مسبوق است به داشتن« الگوی تدوین راهبرد» برای دستیابی به یک الگوی عمومی با رویکرد بومی. در حالی که سند راهبردی مدون وجود ندارد، استفاده از تجارب کشورهایی که در تدوین راهبرد، دارای سابقه طولانی هستند می تواند قسمتی از فرآیند مورد نیاز در این مورد را تکمیل کند. از این رو در این پژوهش اسناد امنیت ملّی پنج بازیگر بین‌المللی مورد بررسی و تحلیل محتوایی مقایسه ایی قرار گرفته، از آن موضوعات و مولفه‌های گوناگونی استخراج، سپس به منظور بومی سازی این عناصر و مولفه ها (با مد نظر عوامل بومی موثر در ساخت سند) آن را در قالب پرسشنامه به خبرگان و مدیران حوزه امنیت ملی کشورعرضه شده است تا میزان تاثیر، نوع تاثیر و ضرورت گنجاندن هریک از آن در الگوی بومی مشخص گردد. در فرایند پژوهش،گنجاندن بیست مولفه و عنصردر الگوی تدوین راهبرد امنیت ملی بومی ضروری دانسته شد، و الویت‌های هر یک نیز تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها