استفاده‌های اطلاعاتی ـ امنیتی جریان تکفیر از شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس‌بوک و توئیتر)

نویسندگان

0123456789

چکیده

توسعه فناوری به‌ویژه در حوزه اطلاعات و ارتباطات با ویژگی‌های چون هم زمانی و بی زمانی، منجر به حذف فاصله و کوچک شدن جهان شده است. همین موضوع باعث شده تا گروه‌های فروملی، خود را در سطح جهانی مطرح نموده، این هویت‌های جدید با توسعه و نشر افکار، عقاید و اعمال خود، مخاطبین را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار دهند. از جمله جریان‌هایی که به مدد این فضا، بخش قابل توجهی از افکار جهانی را تحت تأثیر اقدامات خود قرار داده است، جریان تکفیری است. این تحقیق برای پاسخ به این سوال «آیا جریان تکفیری در شبکه‌های اجتماعی مجازی فعالیت اطلاعاتی- امنیتی دارد، یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این فعالیت‌ها کدام است؟» کارسازی شده است. برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق از روش تحلیل محتوا استفاده کرده و با تحلیل 500 صفحه از صفحات وابسته به این جریان که بیش از هزار عضو داشتند به صورت تصادفی گردآوری اطلاعات صورت گرفت. یافته‌های تحقیق که با استفاده از نرم افزار NVIVO تحلیل شد، بیانگر آن است که این جریان از شبکه‌های موصوف برای جمع‌آوری آشکار و پنهان اطلاعاتی، جاسوسی، عملیات روانی جهت تأثیرگذاری برمخاطبان بهره برده، از کارکردهای شبکه نیز در جهت آموزش و گسترش عقاید و... سود جسته است.

کلیدواژه‌ها