شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریتی موثر در استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

تهران-خیابان سی متری جی-خیابان قلیچ خانی-پلاک۸-طبقه۳

چکیده

طی سال‌های اخیر تهدیدات امنیتی فراوانی بر اطلاعات سازمان‌ها وارد آمده، سبب گشته تا آنها هزینه‌های گزافی را متحمل شوند. این مساله در مورد سازمان‌های دولتی که از سامانه‌های اطلاعاتی و اینترنتی تحت شبکه استفاده می‌کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. این امر مدیران عالی سازمان‌ها را بر آن داشته است تا نظام امنیتی‌ای را پیاده‌سازی نمایند تا این هزینه‌ها ر ا به حداقل برسانند. استفاده از سامانه مدیریت امنیت اطلاعات به عنوان ابزاری در راستای ارتقای امنیت اطلاعات و سامانه‌های اطلاعاتی مورد استفاده مطرح می گردد.
هدف این مقاله شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریتی موثر در استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات است. در این مقاله، ۴۰ پرسشنامه که از خبرگان سازمان‌های دولتی (سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان، بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک صادرات، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان راه و شهرسازی و دانشگاه سیستان و بلوچستان) شهر زاهدان جمع‌آوری شده و از سطح ناسازگاری قابل قبولی برخوردار بود جهت انجام محاسبات استفاده شده است. روش کار بدین گونه است که زیر معیارها با استفاده از مطالعه و پرسشنامه استخراج و اعتبار پرسشنامه موجود بر اساس محاسبه نرخ ناسازگاری گوگوس و بوچر تایید می‌شود. در نهایت با استفاده از روش چانگ AHP فازی پاسخ خبرگان تحلیل شده، رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. نتایج، ۷ بُعد را به ترتیب اولویت نشان می‌دهد. با توجه به گسترش روند پیاده سازی نظام‌های مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‌های کشور ضروری به نظر می‌رسد که ابعاد اصلی مدیریتی شناسایی و بر اساس اولویت به دست آمده اقدام به پیاده‌سازی آن نماییم.

کلیدواژه‌ها