ارزش ضدامنیتی جریان‌سازی افراط و تکفیربا تاکید بر تئوری جنگ تمدن‌ها

نویسنده

تهران تهران پارس خیابان ملکی برج دوقلوی بهار شمالی واحد 504

چکیده

آسیب‌ها و شکاف‌ها در جامعه، ظرفیت آن را دارند که همواره در معرض بهره گیری بازیگران خارجی قرار گیرند. وجود اندیشه‌های افراط و تکفیر در جهان اسلام یکی از شکاف‌های اجتماعی است که مورد بهره‌برداری قدرت‌های سلطه قرار گرفته و در دو دهه اخیر با توجه به تئوری جنگ تمدن‌ها، جایگاه ویژه‌ای در راهبردهای نظام سلطه پیدا کرده است. از این رو، سوال اصلی این پژوهش این است که جریان‌سازی افراط و تکفیر با توجه به تحولات در هندسه قدرت جهانی و منطقه خاورمیانه، دارای چه ارزش ضد امنیتی برای جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد؟ روش دستیابی به این سوال، توصیفی است و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از اسناد و مدارک علمی بویژه با تمسک به یافته های محققان در این حوزه می باشد. یافته اجمالی تحقیق حاضر این است که جریان سازی تکفیر محصول تفکر رویارویی تمدنی است و کارکردهای امنیتی آن اسلام هراسی به شیوه مدرن، نزاع درون تمدنی و ایجاد پادگفتمان مقاومت اسلامی به منظور معماری جدید در نظم خاورمیانه بدون الگوی جمهوری اسلامی به عنوان ثقل گفتمان مقاومت اسلامی و مآلاً جلوگیری از شکل گیری بلوک قدرت جهان اسلام و در نهایت پیشگیری از غلبه یافتن تمدن نوین اسلامی بر تمدن لیبرالی است.

کلیدواژه‌ها