مدیریت عملیات پنهان در سازمان‌های امنیتی

نویسنده

0123456789

چکیده

دیر زمانی است که پهنه عملیات پنهان با تحولات فنی، تغییرات محیط و تفکرات حاکمیتی دچار فراز و فرودهای چندی گردیده است اما این رخدادهای در انجام ماموریت‏های این‌چنینی نتوانسته اختلالی ایجاد نماید شاید سطح عملیات‌ها در نگاه اول کاهش یافته باشد اما با ریزبینی تحلیلی به این نکته خواهیم رسید که چرخه اجرا و مدیریت عملیات پنهان هوشمند و سیستمی گردیده و جنبه پنهان‌کاری آن به شدت افزایش یافته است.
بهره‏وری مثبت از عملیات پنهان در گرو مدیریت سیستمی و مدلی در انجام این فرآیند بوده و در این نوشتار سعی گردیده با روش توصیفی تحلیلی و با لحاظ قرار دادن تجارب عملیات پنهان در حوزه‏های داخل و خارج کشور و در دو سیستم اطلاعاتی و امنیتی ابتدا مدلی که در برگیرنده کارکردهای مدیریتی و بالاترین سطح انواع عملیات پنهان در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی باشد مورد شناسایی قرار گرفته و بررسی تقارن این دو بستر مدیریتی و عملیاتی در سه حوزه محیط، موضوع و بازیگر منجر به خلق 60 موقعیت گردیده و در نهایت این مدل پیشنهادی در سیستم زاکمن تبدیل به یک سازه و سامانه مدیریت سیستمی عملیات پنهان گردد.

کلیدواژه‌ها