دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1392 (339) 
5. الگوی مقابله با جنگ نرم آمریکا

ابوالفضل امیری؛ محمدباقر ذوالقدر؛ علی فرهی بوزنجانی؛ حمیدرضا حاتمی