دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل ارزیابی اقدامات توسعه سامانه های اطلاعاتی

صفحه 7-28

امیر هوشنگ خادم دقیق؛ مرتضی واحدی