طراحی مدل تحلیل اطلاعات پیشرفته محیط عملیاتی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه

نویسندگان

0123456789

چکیده

جهان در چند سال اخیر شاهد انواع جدیدی از رقابت، مقابله و در برخی موارد تخاصم بین گروه‌های مختلف با ماهیت های متنوع بوده است که صرفاًدولتی نبوده (دولت –ملت و بعضاً ملت –ملت) و رفتار آنان در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بعضاً بین المللی به شدت تأثیر گذار بوده و در بسیاری موارد معادلات موجود را بطور جدی بر هم زده است که نمونه بارز آن پدیده تکفیری و داعش می‌باشد. به زبان ساده، تغییرات محیط دور و نزدیک سازمان‌ها از چنان سرعت، پیچیدگی و تنوعی برخوردار بوده که مدل‌های سنتی تجزیه‌وتحلیل، کارکردهای خود را ازدست‌داده و سازمان‌ها بعضاً با شگفتی‌ها و وقایع غیرمنتظره مواجه می‎گردند که قادر نیستند قابلیت ها و توانمندیهای خود را حفظ و ارتقا دهند. به همین دلیل شیوه ها، ابزارها و رویکردهای سنتی رصد و تجزیه وتحلیل، قادر به ایجاد اشراف اطلاعاتی جهت تصمیم‎گیری مناسب با کمترین ریسک برای سیاست‎گذاران و رهبران نیستند. این پژوهش علاوه بر پرداختن به مفهوم عام تحلیل اطلاعات پیشرفته، ماهیت جنگ‌ها و منازعات نوین مدل تحلیل اطلاعاتی پیشرفته در این حوزه ها نیز ارائه داده است. برای این هدف از روش آمیخته، شامل مطالعه کتابخانه ای، تحلیل محتوی و ارائه شاخص‌های استخراج شده در پانل خبرگان (با حضور تعداد 14 نفر از خبرگان و تصمیم‌گیران حوزه‏های تحلیل اطلاعات، آیند پژوهی، سیاست‏گذاری و مدیریت دفاعی) بهره‌گیری و با توجه به ابعاد مورد بررسی در 11 جلسه پانل، خبرگان به بحث و تبادل نظر پرداخته و نهایتاٌ مدلی برای تحلیل اطلاعاتی پیشرفته ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها