نویسنده = شادمانی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران

دوره 5، شماره 18، زمستان 1395

قدیر نظامی پور؛ مهدیه شادمانی؛ منیژه اخوان