ارزیابی چگونگی راهبرد نوین مستشاری ایران

نویسندگان

0123456789

چکیده

جمهوری اسلامی ایران امروزه به عنوان مهمترین کانون اقتدار و امنیت در منطقه به تاثیرگذارترین بازیگر منطقه خاورمیانه تبدیل شده است که درمهمترین مناسبات منطقه حضور دارد، بطوری که بدون حضور ایران نمی‌توان مناسبات منطقه‌ای را پیش برد. باتوجه به تحرکات اخیری که گروه‌های تکفیری در کشورهای سوریه و عراق با هدف ایجاد خلافت اسلامی شکل داده است یکی از بزرگترین بحران‌های امنیتی ـ سیاسی منطقه خاورمیانه با محوریت تهدیدات نوین صورت گرفته است. باید توجه داشت تحولات سوریه و عراق به طور کاملا مستقیم بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر دارد و ایران خود را ملزم میبیند در راستای حفظ منافع ملی و نقش قدرت منطقه ایش به عنوان کلیدی ترین بازیگر در مبارزه با گروه تکفیری در سوریه ایفای نقش ‌کند، این پژوهش با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس چارچوب نظری موازنه تهدید والت، با نگاه واقع بینانه به تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جریان افراطی ـ تکفیری در سوریه پرداخته است. فرضیه به آزمون گذاشته این پژوهش نیز عبارت است از اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهبرد امنیتی در قالب دفاع از نظام سوریه در چهارچوب موازنه تهدید در قالب راهبرد مستشاری علیه قدرت‌های بزرگ وارد عمل شده است. به طور کلی یافته‌های این تحقیق دلالت دارد بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از طریق حضور تیم مستشاری مقامات بلند مرتبه نظامی در سوریه و فعالیت‌های سازندگی، فرهنگی، فکری، تبلیغی و آموزشی، توانسته در حفظ امنیت داخلی ایران و همچنین حفظ امنیت و یکپارچگی سوریه موفق عمل کند.

کلیدواژه‌ها