نویسنده = خسروپناه، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی تکفیر گرایی و ارزیابی امنیتی آن

دوره 4، شماره 14، زمستان 1394

احمد مزینانی؛ عبدالحسین خسروپناه