نویسنده = کشاورز، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگو مناسب برای تعاملات CERT مراکز نظامی

دوره 2، شماره 5، بهار 1392

رضا کشاورز؛ ناصری علی؛ نوروزی زین العابدین