بررسی تهدیدات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه آینده

نویسندگان

0123456789

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی و الهام بخشی آن به حرکت‌های ضد استعماری و استکباری دنیا، دشمنان این نظام و در رأس آنها را به فکر مقابله انداخته و همواره طرح تهدید نظامی، یکی از انواع گزینه‌های مداخله جویانه آن‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و می‌باشد. مقاله حاضر معطوف به تبیین گزینه نظامی آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران در دهه آینده می‌باشد. در مقاله حاضر از الگوی علت و معلولی (ایشیکاوا)، تحلیلی، تفسیری و توصیفی – پیمایشی استفاده شده است که در راستای بهره‌گیری از روش توصیفی- پیمایشی، 30 نفر از خبرگان نیروهای مسلح به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. برون‌یافت پژوهش منتج به این نتیجه کلی شده است که آمریکا به‌دلایل متعدد، درگیر مشکلات داخلی و ترمیم چهره دموکراسی خود در جهان و تلاش برای برون‌رفت از باتلاق برخی کشورهای غرب آسیا از جمله سوریه و عراق بوده و از این‌رو احتمال درگیری و جنگ تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی طی دهه آینده غیرمحتمل به‌نظر می‌رسد. لذا برای دستیابی به اهداف موردنظر خود از سایر روش‌های نظامی از جمله جنگ نیابتی بهره خواهد برد. در نتایج تحقیق از بین 20 راه‌کار ترسیم شده 12 راهکار انتخاب شد که بهترین راه‌کار، اتحاد، انسجام و یکپارچگی آحاد ملت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها