تبیین پدیده فلات زدگی شغلی در کارکنان سازمان‌های امنیتی

نویسندگان

0123456789

چکیده

سکون زدگی در محتوای شغلی بازتاب عدم تنوع و چالش در شغل است. یعنی انجام کار معمول و خسته کننده و نه چالشی و پر هیجان. این پدیده برای هر سازمانی هزینه‌های بیشتری در تحقق اهداف خود به‌دنبال خواهد داشت. از این‌رو ضرورت توجه به مقوله فلات شغلی توسط کلیه سازمان‌ها اجتناب ناپذیر شده است. در سازمان‌های امنیتی به‌دلیل نوع کار و نیاز به داشتن کارکنانی باانگیزه بالا و روحیه مضاعف کاری، توجه به پدیده فلات شغلی اهمیتی دوچندان دارد. تحقیق حاضر با هدف تبیین این مفهوم در کارکنان سازمان‌های امنیتی صورت گرفته و از نوع تبینی-توصیفی می‌باشد. 20 نفر از خبرگان سازمانی آشنا به مسائل اطلاعاتی و امنیتی و موضوعات مدیریت منابع انسانی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده و نظرات آنان در قالب الگوی عوامل مؤثر بر فلات شغلی ارائه گردید. بر این اساس الگوی عوامل مؤثر بر فلات زدگی شعلی کارکنان سازمان‌های امنیتی دارای ابعاد عوامل سازمانی (با 8 مؤلفه) و عوامل فردی (با 7 مؤلفه) ترسیم و ارائه شده است. در ادامه مهم‌ترین پیامدهای مخرب فلات زدگی شغلی و راه‌های برون رفت از آن براساس نظرات خبرگان سازمان‌های امنیتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها