تبیین راهبردهای امنیت ساز حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در مقابله با چالش‌های فتنه 88

نویسندگان

0123456789

چکیده

این تحقیق، برای یافتن راهبردهای حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در مقابله با چالش‌های فتنه 88، با استناد به بیانات معظم له و با استفاده از روش«مفهوم سازی بنیادی» انجام گرفته است. منظور از راهبردهای رهبری، نوع رهبری معظم‌له برای مقابله با چالش‌هایی است که از جانب برخی بازیگران فتنه 88 ایجاد شده بود. چگونگی تعامل با این بازیگران در مسیر انجام وظایف، نیز متأثر از نوع رهبری معظم‌له است. بنابراین در این تحقیق راهبردهای مقام معظم رهبری در مقابله با چالش‌های فتنه 88 مورد بررسی قرار گرفت. برای یافتن مدل، در مرحله کدگذاری باز، تعداد 50 سخنرانی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در رابطه با فتنه 88 در سال‌های شهریور 1387 تا بهمن 1389 مطالعه و بررسی دقیق گردید و در مجموع 232 مضمون از آنها استخراج گردید. این مضامین در قالب 232 مفهوم دسته بندی شده که طی آن 82 چالش فرعی در قالب 12 چالش اصلی همراه با 11 راهبرد اصلی مقابله‌ای از بیانات آن حضرت احصاء گردید. در مرحله کدگذاری محوری، مقوله تعامل با بازیگران یا مخاطبین به عنوان مقوله محوری انتخاب شد و در مرحله کدگذاری انتخابی هریک از مدل‌های رفتاری با گروه‌های مورد خطاب مقام معظم رهبری، به‌صورت مشروح تشریح و تبیین شد. در بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) چالش‌های راهبردی عبارتند از: تخریب دیگران، ایجاد ناامیدی در مردم، القای بحران در کشور، مشروعیت زدایی، تفرقه افکنی، مخالفت با حاکمیت اسلام، عدم بصیرت، ایجاد چالش در مردم سالاری، ایجاد چالش عظیم فتنه، القای تقابل مردم با نظام، قانون گریزی و ارتکاب گناه در فتنه. راهبردهای مقابله‌ای به دست آمده عبارتند از: انصاف مداری، مرز بندی با دشمن، اعتماد سازی، مقابله با فتنه گران، بصیرت افزایی، قانون گرایی، حمایت سازی، اتحاد محوری، تأکید بر جنگ نرم دشمن و افشای ناامید سازی دشمن. انجام این مدل رفتاری منجر به پیروزی ، موفقیت در انجام وظیفه، رضایت حق تعالی، شکست فتنه و در نهایت منجر به پیروزی نظام اسلامی در برابر فتنه گران داخلی و خارجی گردید.

کلیدواژه‌ها