بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک یگان اطلاعات نظامی

نویسندگان

1 تهران قصرفیروزه2 بلوک 82 طبقه6 پلاک 1

2 شهرک شهید بهشتی بلوک 110 طبقه 8 واحد 1

چکیده

سازمان‌های اطلاعات نظامی با رصد مداوم محیط استراتژیک و شناسایی و شناخت تهدیدات و فرصت‌های بالقوه و ارائه اطلاعات مناسب به واحدهای عملیاتی و پشتیبانی در تأمین امنیت کشور نقش مهمی ایفا می‌نمایند. امری که تحقق آن نیازمند نهادینه شدن تفکر راهبردی است. لذا این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ پردازش اطلاعات توصیفی همبستگی می‌باشد با توجه به نقش و جایگاه ظرفیت هوش سازمانی و نیز کارکنان در سازمان‌های اطلاعاتی با نظرخواهی از تعداد 63 نفر از مدیران و فرماندهان یک یگان اطلاعات نظامی و با استفاده از روش‌های آماری و نرم‌افزارهای لیزرل و spss به بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در این حوزه پرداخته است. نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشانگر آن است که در سطح 05/0p≤بین هوش سازمانی با تفکر راهبردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها