نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تأمین امنیت نرم

نویسندگان

1 -تهران.بزرگراه شهید چمران.پل مدیریت.دانشگاه امام صادق علیه السلام.دانشکده معارف اسلامی علوم سیاسی.

2 شهرک غرب خ ایران زمین کوی دانشگاه خوابگاه متاهلی دانشگاه امام صادق

چکیده

برای تأمین امنیت، ابزارها و شیوه‌های مختلفی که متأثر از سه نوع قدرت نظامی، اقتصادی و جذب‌کنندگی است وجود دارد. امنیت نرم وضعیتی است که با ایجاد و تقویت توان جذب‌کنندگی در جامعه به وجود می‌آید و برای رسیدن به این مقصود از ابزارهای تأثیرگذاری که عملکرد آن‌ها به‌صورت نهانی و غیرمستقیم است، استفاده می‌کند. این کاربست مشترک غیرمستقیم و نهانی بودن، نشانی از ارتباط نزدیک امنیت نرم و سازمان‌های اطلاعاتی را می‌دهد. از همین رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تأمین امنیت نرم جامعه را بیان دارد. این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است و دستاورد اصلی آن این است که: سازمان‌های اطلاعاتی با ایفای نقش شناختی در جهت شناسایی به‌موقع خواسته‌ها گام برمی‌دارند. هم‌چنین با ایفای نقش اجرایی در جهت پاسخ‌گویی مناسب به خواسته‌های افراد جامعه در قالب چهار نوع پاسخ‌گویی تأمینی، اقناعی، توجیهی و سرکوبی می‌پردازند که نتیجه آن به توازن و تناسب رسانیدن میان خواسته‌ها و داشته‌ها در راستای حفظ امنیت نرم است.

کلیدواژه‌ها