اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح اله سبحانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

سردبیر

علی فرهی بوزنجانی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

مدیر اجرایی

حامد فشی

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

دبیر تخصصی اجرایی

قاسم قاسمی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

srqihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی رضاییان

مدیریت استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeiansbu.ac.ir

جمیل زرگان

معاون آموزش دانشگاه امام حسین (ع)

srqihu.ac.ir

منصور صادقی

استاد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqzihu.ac.ir

محمد حسین رجبی دوانی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqfihu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

دانشیار آمار و ریاضی دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)

srqqihu.ac.ir

قدیر نظامی‌پور

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

srqkihu.ac.ir