نویسنده = احمدی، سید مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای امنیتی ناشی از مخاطرات محیط (زلزله)در کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392

مرتضی کریمی؛ سید مرتضی احمدی؛ سید مرتضی احمدی